Asociațiile românești din SerbiaNoutăți

Ariadnae Filum – Asociația pentru cultură a românilor/vlahilor din Serbia

Zavișa Jurj, președintele Asociației ”Ariadnae Filum”

În slujba emancipării culturale și sociale a românilor din Nord Estul Serbiei
În toamna  anului 2001, în orașul Zaječar a luat ființă Aso­ciația ”Ariadnae Filum”, organizație nongu­vernamentală care își propunea să apere drepturile minorității române din nord-estul Serbiei și prin acțiuni concrete să contribuie la emancipa­rea culturală și socială a românilor, locuitori ai acestor meleaguri și cetățeni loiali ai Serbiei.

Zavișa Jurj, președintele Asociației ”Ariadnae Filum”

Conform statutului asociatiei, scopurile “Aria­dnae Filum” sunt, printre altele, organizarea, sin­gu­ră sau în colaborare cu alte or­ganizații, a unor reuniuni știin­țifice, expoziții, concerte, prele­ge­ri, seminarii, campanii de pro­mo­vare, cursurii, cluburi de dezba­teri, proiecții și alte evenimente conexe, con­ceperea și tipărirea unor pu­blicații, reviste, culegeri și cărți pe teme legate de cultura și identitatea românilor din Serbia.
Încă de la înființare, asociația a derulat proiecte care au vizat res­pectarea drepturilor românilor din Nord Estul Serbiei și promo­varea acestora. La sfârșitul anului 2002 a fost deschis biroul (cance­la­ria) din Bor, unde ”Ariadna Fi­lum” își are și astăzi sediul central.
Petru mulți oameni ca­re, trăind într-o lume civilizată și bucurându-se în mod deplin de toate dreturile ce li se cuvin, ace­st fapt poate că pare foarte obișnuit și ușor de realizat. Însă pentru românii din zona Ti­mo­cului nu este deloc un fapt comun, banal, de zi cu zi, ci dinpotrivă, un vis împlinit după o așteptare de se­cole. Pentru pri­ma dată în istoria lor, limba ro­mână este folosită în denumirea unei instituții publice: ”Ariad­nae Filum” Asociația pe­n­tru Cultura vlahilor-ro­mâ­nilor din nord-estul Serbiei, filiala Bor.
În anul 2003 finanțarea acestui birou o preia Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, care a continuat finanțearea activi­tăților organizației și în următorii ani. În 2004 sunt fi­nanțate cancelariile filialelor des­chise  în Mai­dan­pec, Negotin și Petrovaț. În aprilie 2005 a fost des­chisă cancelaria în Cučevo.
Prin intermediul activităților editoriale organizația a editat în două limbi lucrările „Chestiunea timoceană“ și „Printre românii noștri“, precum și prima carte scrisă în limba română de la Sud de Dunăre: „Noi și vorba noa­stră“, „Isânovățu în spațiu și timp“, „Obiecte sacrale ale  voe­vo­zilor ungrovlahi în zona timo­cu­lui“, ca și colecția de poezii „Pri­mă­vara perdută“. Nu în ultimul rând, ca activitate editorială și știin­țifică, organizația a participat la rea­­lizarea Atlasului Lingvistic, atlas al vorbirii noastre regionale, în colaborare cu  Forumul pentru Cultura Rumânilor.
În 2007, cu sprijinul Institutului Cultural Român din București, aso­ciația a organizat cursuri de limbă română în orașele Bor și Negotin. Ariadnae Filum a fost co­inițiator la în­ființarea Federației ro­mânilor din Serbia și a Con­sili­ului Național al Minorități Na­țio­nale Rumâne.
În 2009 cu ajutorul Depar­ta­mentului pentru Românii de Pre­tutindeni a realizat proiectul „Me­se rotunde privind păstrarea identității naționale a românilor din Serbia”. În anul 2010 sunt realizate două proiecte: Înțe­legerea pentru viitor – informarea comunității rumâne din Serbia cu privire la drepturile minorităților, a principiilor democratice și  posibi­litatea lor de realizare” și “Con­gresul românilor din Serbia” din 06 noiembrie 2010, la Donji Milanovac.

Trei președinți: Stevan Mihailov, președintele ”Comunității Românilor din Serbia”, Predrag Balașevici – PDRS și Zavișa Jurj – Ariadnae Filum

Cu sprijinul Institutului Cultural Român, în anul 2009 asociația a realizat concertul lui Tudor Gheor­ghe în Bor, iar în anul 2010 sunt organizate doua concerte susți­nute de Maria Ciobanu la Petrovaț și Grupul „Teleormanul” în Bor.
Anul 2011 aduce, pe lângă alte acțiunii ale ”Ariadnae Filum” și organizarea mesei rotunde  „Păs­trarea identității  naționale a ro­mânilor din Serbia” organizată în februarie la Zlot, urmată de ”Sea­ra românească”, adiacent fiind or­ganizată și expoziția „Baciia la zlociani-Zlotske bačije”.
Împreună cu Parohia ortodoxă română din Mălainița și Re­me­siana, ”Ariadnae Filum” organi­zează “Festivalul de Paști  a culturii  românești – Mălainița 2011”.
Le dorim pe viitor și mai multe acțiunii privind emanciparea ro­mânilor din Serbia de Răsărit.

You may also like

Comments are closed.