Activități RISNoutăți

Un nou parteneriat de colaborare

parteneriat

 

parteneriat

În ultimii doi ani, Asociaţia obştească „Românii Independenţi din Serbia” (RIS) a încheiat mai multe parteneriate de colaborare cu mediul asociativ românesc din Serbia, referitor la păstrarea identitară şi spirituală a naţiunii române în Serbia.
În această ordine de idei, amintim: Iniţiativa Românior din Serbia (Boian Bărbuţă – preşedinte), Asociaţia pentru Cultura Românior „Dunărea” (Tihan Matasarevici – preşedinte), Centrul Euroregional pentru Dezvoltarea Societăţii în Medii Multietnice „In Medias Res” (Valentin Mic – preşedinte), Asociaţia Studenţilor Timoceni din România (Aleksandar Najdanovici – preşedinte) şi Asociaţia civică „Respect” (Lavinel Muncian – preşedinte).

 

PROTOCOL DE COLABORARE ŞI PARTENERIAT

Încheiat azi,9 octombrie 2017 între:

ROMÂNII INDEPENDENŢI DIN SERBIA (RIS), cu sediul la Vârşeţ, reprezentată de preşedintele dr. Dorinel Stan

Şi

ASOCIAŢIA STUDENŢILOR TIMOCENI TIMIŞOARA(ASTT), cu sediul la Timişoara, reprezentată de preşedintele Tijan Sedai Anđelković

Art.1  EXPUNEREA DE MOTIVE

1.1 Asocierea celor două asociaţii, bazându-se pe idei şi principii comune, vor să dea coerenţă şi concept unic pentru asigurarea unei formule larg reprezentative care să îi includă pe toţi românii (Serbia de răsărit şi Voivodina).

1.2 Având în vedere complexitatea problematicii româneşti din Serbia, s-a resimţit nevoia stabirii unei colaborări directe privind delurarea unor programe/proiecte comune pe diferite domenii, care au drept scop comun păstrarea identitară şi spirituală, precum şi tendinţele culturale şi de perspectivă ale românilor din Serbia.

1.3 Prin acest protocol se stabilesc acţiuni concrete în vederea asigurării unei comunicări reciproce şi constructive, a participarii active la păstrarea, conslodiarea şi avansarea drepturilor  minorităţii naţionale româneşti la nord şi sud de Dunăre, respectiv schimbul reciproc şi permanent de promovare a valorilor specifice identitare.

 

Art.2 OBIECTIVELE PROTOCOLULUI

2.1 Protocolul are drept ţel unificarea eforturilor şi resurselor, ocrotirea patrimoniului spiritual şi material al românilor din Serbia.

2.2 Elaborarea, susţinerea şi implementarea unor proiecte şi acţiuni comune care au drept obiectiv încadrarea tinerilor în activitatea mediului asociativ, refacerea şi reorganizarea minorităţii.

2.3 Stabilirea principiilor şi etapelor în vederea adoptării unei strategii comune şi în colaborare cu UNIUNEA ROMÂNILOR DIN SERBIA (URS) pentru alegerile Noului Consiliu Naţional al Minorităţii Naţionale Române din Serbia (CNMNRS), reprezentativ pentru toţi românii.

2.4 Susţinerea Strategiei elaborată de Asociaţia „Românii Independenţi din Serbia” -„Prin cultură la identitate şi spiritualitate”.

 

Art.3 ROLUL PĂRŢILOR

3.1 Colaborarea deschisă, egalitate, transpatenţă şi libertate în ceea ce priveşte atitudinile, poziţiile şi punctele de vedere ale asociaţilor.

3.2 Consens în luarea hotărârilor importante, acceptarea opinilor majoritare.

3.3 Mediatizarea acţiunilor, evenimentelor şi manifestărilor realizate în baza acestui protocol şi individual.

 

Art.4 METODOLOGIA DE LUCRU

4.1 Elaborarea programelor/proiectelor de acţiuni comune care să pună în practică prevederile prezentului protocol.

4.2 Anual, părţile semnatare vor analiza stadiul îndeplinirii prevederilor convenite şi vor identifica problemele prevederilor comune.

4.3 Prezentul protocol de colaborare şi parteneriat nu împedică în nici un fel libertatea de acţiune a fiecărei organizaţii semnatare şi a punctelor proprii de vedere.

 

Art.5 DURATA ŞI ÎNCETAREA PROTOCOLULUI

5.1 Prezentul protocol de colaborare şi parteneriat se încheie pe timp nelimitat şi poate fi modificat sau completat cu acordul scris al părţilor semnatare.

5.2 Prezentul protocol va înceta în următoarele situaţii; prin acordul asociaţiilor semnatare, ori prin denunţarea unilaterală a acestora.

 

Art.6 DISPOZIŢII FINALE

6.1 Partenerii sunt de acord să colaboreze cu alte asociaţii şi instituţii atât din Serbia, cât şi din România în vederea realizării obiectivului prezentului protocol.

6.2 Prezentul protocol a fost întocmit şi semnat la Timişoara în 9 octombrie 2017, în patru exemplare câte două pentru fiecare parte.

Românii Independenţi                                                     Asociaţia Studenţilor

din Serbia(RIS)                                                                Timoceni Timişoara (ASTT)

Dr. Dorinel Stan                                                              Tijana Sendai Anđelković

 

 

You may also like

Comments are closed.