NoutățiOpinii

Nume românești din Timoc, care se termină în ”ovici” sau ”ici” împiedică obținerea cetățeniei române

nume

Motto: ”Sute de ani românii au fost, cel puțin indirect, stăpâniți de turci, niciodată, însă, în curgerea veacurilor, turcii nu au pus în discuțiune limba și naționalitatea română. Oriunde românii au căzut sub stăpânire directă sau indirectă a slavilor, dezvoltarea lor firească s-a curmat prin mijloace silnice.”
Mihai Eminescu

Viorel Dolha, președinte AGIRo, de pe rețelele de socializare a cules o mulțime de nume autentice de familie românești din Serbia de Răsărit care au terminația ”ovici” sau ”ici”, circa 550. Mare parte dintre ei își zic rumâni în familie dar în spațiul public acesta este un stigmat și de aceea își spun vlasi sau sârbi. În listă nu sunt introduse nume care pot fi atât românești cât și sârbești, exemplu Georgevici, Iovanovici, Vasilievici, Mihailovici, Nicolici, Alexandrovici, Petrovici, Filipo-vici, Marcovici, Ivanovici, Adree-vici, Davidovici, Ilievici etc., cu toate că, atunci când aceste nume le poartă cineva din sat românesc, este mai mult decât probabil să fie numele unui român.
Sufixul ici, este de proveniență sârbească, nici măcar slavă, pur și simplu sârbească, el nu aparține decât sârbilor. Exista și în Banat (Voivodina) încercări de sârbizare a numelor românești, proces inițiat de biserica orto-doxă sârbă. Vom exemplifica: Popovici, Ioanovici, etc., proces care a avut un oarecare succes în Panciova și satele limitrofe, acolo unde mare parte a populației românești a dispărut prin asimilare!
În continuare vă prezentăm o listă de nume de familie românești care au fost sârbizate în Valea Timocului. Amintim, lista este provizorie și incompletă. Cercetările continuă.

Adamović (Adamovici)
Aković (Acovici)
Alu Chioru (Chioru)
Andrejević (Andreievici)
Andrekulović (Andreculovici)
Anić (Anici)
Ankucović (Ancuțovici)
Avramelović (Avramelovici)
Babankesković
(Babanchescovici)
Babeić (Babeici)
Bačilović (Bacilovici)
Badjević (Badevici)
Balabanović (Balabanovici)
Balanović (Balanovici)
Balašević (Balașevici)
Balucić (Baluțici)
Balucova (Baluțova)
Banković (Bancovici)
Barbojević (Barboievici)
Barbu (Barbu)
Barbul (Barbul)
Barbulović (Barbulovici)
Bascovanović
(Bascovanovici)
Batakujević (Batacuievici)
Bećirović (Becirovici)
Bekerević (Becherevici)
Belan (Belan)
Belić (Belici)
Beșinović (Beșinovici)
Bezinarević (Bejinarevici)
Bibesković (Bibescovici)
Biculjević (Bițulievici)
Birkanović (Bircanovici)
Blidarević (Blidarevici)
Bobojević (Boboievici)
Bobolanović (Bobolanovici)
Bobolinović (Bobolinovici)
Bobolokić (Bobolochici)
Bogdanović (Bogdanovici)
Bojeresku (Boierescu)
Bordejević (Bordeievici)
Bosijok (Bosioc)
Bosijoković (Bosiocovici)
Botić (Botici)
Boulović (Boulovici)
Bozojević (Bojoievici)
Bradican (Bradițan)
Braduljević (Bradulievici)
Brandušan (Brandușan)
Brandušanović
(Brandușanovici)
Brebulović (Brebulovici)
Brjazović (Briazovici)
Brndušić (Brândușici)
Brndušojević
(Brândușoievici)
Brnzanović (Brânzanovici)
Brsanović (Bârsanovici)
Brzulović (Bârzulovici)
Bubulović (Bubulovici)
Bucanović (Buțanovici)
Buka (Buca)
Bukacić (Bucațici)
Bukatarević (Bucatarevici)
Buljigić (Bulighici)
Bumbešević (Bumbeșevici)
Bunić (Bunici)
Bunuševac (Bunușevaț)
Burčić (Burcici)
Burjanović (Burianovici)
Bursuković (Bursucovici)
Burtanović (Burtanovici)
Butarević (Butarevici)
Buzejić (Buzeici)
Buzganović (Buzganovici)
Bužor (Bujor)
Campašević (Țampașevici)
Capurelović (Țapurelovici)
Caranović (Țaranovici)
Časić (Ceasici)
Celojević (Celoievici)
Cepenjor (Țepenior)
Cercelanović (Cercelanovici)
Cicarević
(Țicarevici, Cicarevici)
Cicković (Țițcovici)
Cilibonović
(Cilibonovici, Țilibonovici)
Cinpokic (Țimpochici)
Čobanović (Ciobanovici)
Čokanjcić (Ciocainicici)
Čokojević (Ciocoievici)
Čokonić (Cioconici, Țoconici)
Čolaković (Ciolacovici)
Čolanić (Ciolanici)
Čolanović (Ciolanovici)
Čorbolokov (Ciorbolocov)
Ćučulanović (Ciuciulanovici)
Ćućurčić (Ciuciurcici)
Ćućurika
(Ciuciurica, Țuțurica)
Cugić (Țughici, Ciughici)
Cugurović (Țugurovici)
Cujkanović (Țuicanovici)
Cukanović (Țucanovici)
Cuković (Țucovici)
Cukuljesković (Țuculescovici)
Cungu (Ciungu)
Čungulović (Ciungulovici)
Čupalović
(Ciupalovici, Țupalovici)
Dabesković (Dabescovici)
Dabulović (Dabulovici)
Danjesković (Daniescovici)
Daskalović (Dascalovici)
Đelanović (Gealanovici)
Đeogarević (Geogarevici)
Dimitrijević (Dimitrievici)
Dinulović (Dinulovici)
Dogarević (Dogarevici)
Dragaš (Dragaș)
Draginić (Draghinici)
Dragojević (Dragoievici)
Dragomirović (Dragomirovici)
Dragošan (Dragoșan)
Dragošanović
(Dragoșanovici)
Draguca (Draguța)
Draguljesković
(Draguliescovici)
Draguljević (Dragulievici)
Drakulić (Draculici)
Drikić (Drichici)
Duca (Duța)
Dudejić (Dudeici)
Dumitrović (Dumitrovici)
Dumnezikić (Dumnezici)
Durlić (Durlici)
Durmić (Durmici)
Durmišević (Durmișevici)
Eminović (Eminovici)
Ficulović
(Fițulovici, Ficiulovici)
Filiferović (Filiferovici)
Firanović (Firanovici)
Firulesko (Firulesco)
Firulović (Firulovici)
Floranović (Floranovici)
Florić (Florici)
Florićkić (Floricichici)
Flutur (Flutur)
Frfalanović (Fârfâlanovici)
Frfulanović (Fârfulanovici)
Frunzić (Frunzici)
Fufuljević (Fufulievici)
Fujkić (Fuichici)
Fujorović (Fuiorovici)
Furnjigić (Furnighici)
Furundžić (Furunzici)
Fusuljević (Fusulievici)
Galbinović (Galbinovici)
Geocelović (Gheocelovici)
Gerginović (Gherghinovici)
Gerušević (Gherușevici)
Gicić (Ghițici)
Giculović (Ghițulovici)
Gligorijević (Gligorievici)
Gogović (Gogovici)
Golubović (Golubovici)
Grasilović (Grasilovici)
Grbinović (Gârbinovici)
Grekulović (Greculovici)
Grljanović (Gârlianovici)
Grujan (Gruian)
Grujesković (Gruiescovici)
Guduganović (Guduganovici)
Gudžuganović
(Gugiuganovici)
Gugujonović (Guguionovici)
Hajduković (Haiducovici)
Halkić (Halchici)
Ilijanović (Ilianovici)
Ilijević (Ilievici)
Ilijić (Iliici)
Iljenkarević (Iliencarevici)
Isailović (Isailovici)
Ispušlić (Ispușilici)
Jankucić (Iancuțici)
Jepuranović (Iepuranovici)
Jepurovic (Iepurovici)
Jon (Ion)
Jonašku (Ionașcu)
Jonešić (Ioneșici)
Jonic (Ioniț, Ionici)
Joniković (Ionicovici)
Jonović (Ionovici)
Jordačijević (Iordacievici)
Jordak (Iordache)
Jordaković (Iordacovici)
Jordanović (Iordanovici)
Jovkić (Iovchici)
Kaitović (Caitovici)
Kalabić (Calabici)
Kalanović (Calanovici)
Kalinović (Calinovici)
Kaljević (Calievici)
Kalušević (Calușevici)
Kapacinović (Capaținovici)
Kaprarević (Caprarevici)
Kapulović (Capulovici)
Karabašević (Carabașevici)
Karamidarević
(Caramidarevici)
Karapandza (Carapangea)
Karbunarević (Carbunarevici)
Kecanović (Chețanovici)
Kerculj (Crețulovici)
Kićoranović (Chicioranovici,
Chițoranovici)
Klepić (Clepici)
Klokočević (Clococevici)
Kocić (Coțici)
Kodić (Codici)
Kojić (Coici)
Kojicć (Coițâci)
Kokelić (Cochelici)
Koković (Cocovici)
Kolarević (Colarevici)
Kolcić (Colțici)
Konaković (Conacovici)
Kopilović (Copilovici)
Korbuc (Corbuț)
Kornić (Cornici)
Kostandinović
(Costandinovici)
Kotojic (Cotoici)
Koturović (Coturovici)
Kovatanović (Covatanovici)
Kozic (Cojiț)
Kozicić (Cojițici)
Koziković (Cojicovici)
Kozokić (Cojochici)
Kračunović (Craciunovici)
Kraitorović (Craitorovici)
Krajić (Craici)
Krajničan (Crainicean)
Krak (Crac)
Krcić (Cârțici)
Krčoba (Cârcioaba)
Krecojević (Crețoievici)
Krekulović (Creculovici)
Krišanović (Crișanovici)
Krojitorović (Croitorovici)
Krpan (Cârpan)
Krpetić (Cârpetici)
Krsmanović (Crâșmanovici)
Krzanović (Cârjanovici)
Kucanović (Cuțanovici)
Kucić (Cuțici)
Kuculović (Cuțulovici)
Kujović (Cuiovici)
Kukuljac (Cuculiac)
Kukulović (Cuculovici)
Kukuruzević (Kukuruzevici)
Kulovčić (Culovcici)
Kurić (Curici)
Kurkić (Curchici)
Labešević (Labeșevici)
Lapadatović (Lapadatovici)
Lapatanović (Lapatanovici))
Laudanović (Laudanoci)
Laušević (Laușevici)
Legenović (Leghenovici)
Ljoljanović (Liolianovici)
Ljumović (Liumovici)
Lungić (Lunghici)
Lupšić (Lupșici)
Lupuc (Lupuț)
Lupulović (Lupulovici)
Macanović (Mațanovici)
Madrujkić (Madruichici)
Makuljević (Maculievici)
Mankulović (Manculovici)
Manojlović (Manoilovici)
Marecić (Marețici)
Margaranović (Marganovici)
Marijoković (Mariocovici)
Marinković (Marincovici)
Martinović (Martinovici)
Matasarević (Matasarevici)
Matušić (Matușici)
Medrulović (Medrulovici)
Micarević (Mițarevici)
Micicelović
(Micicelovici, Mititelovici)
Micunović (Mițunovici)
Mijajić (Miaici)
Mijajlović (Miailovici)
Mikić (Michici)
Mikulić (Miculici)
Mikuljević (Miculievici)
Mikulović (Miculovici)
Miljković (Milicovici)
Mirčetić (Mircetici)
Mistridjelović (Mistrigelovici)
Mitojević (Mitoievici)
Mitulović (Mitulovici)
Miulijanović (Miulianovici)
Mndrucić (Mândruțici)
Mocanović (Moțanovici)
Moldovjanović
(Moldovianovici)
Morarević (Morarevici)
Mošić (Moșici)
Mucić (Muțici)
Mujkić (Muichici)
Muncan (Muncean)
Murganović (Murganovici)
Mustecić (Mustețici)
Mutuljević (Mutulievici)
Nacić (Națici)
Nastasijević (Nastasievici)
Negoičić (Negoițici)
Negranović (Negranovici)
Negrić (Negrici)
Nicujkić (Nițuichici)
Nikolajević (Nicolaievici)
Nikucić (Nicuțici)
Njagojević (Niagoievici)
Njaguljević (Niagulievici)
Njamculović (Niamțulovci)
Njegrić (Niegrici)
Njiculović (Nițulovici)
Nojinović (Noinovici)
Novaković (Novacovici)
Nucić (Nuțici)
Olar (Olar)
Oprikić (Oprichici)
Oprišanović (Oprișanovici)
Padurević (Padurevici)
Pakalović (Pacalovici)
Pancika (Panțica)
Pandurović (Pandurovici)
Panjesković (Paniescovici)
Pankalojević (Pancaloievici)
Papalucić (Papaluțici)
Parcelović (Parcelovici)
Parpandjelović
(Parpangelovici)
Paskarević (Pascarevici)
Paskulović (Pasculovici)
Pastronjević (Pastronievici)
Pasulj (Pasuli)
Pasuljević (Pasulievici)
Patlidžanović Patligeanovici)
Patrašković (Patrașcovici)
Patrucić (Patruțici)
Patrujkić (Patruichici)
Paucanović (Pauțanovici)
Paulić (Paulici)
Pauljesković (Pauliescovici)
Paunjelović (Paunielovici)
Paunjika (Paunica)
Paunjorić (Pauniorici)
Paunković (Pauncovici)
Paunović (Paunovici)
Pecić (Pețici)
Perić (Perici)
Pešteranović (Peșteranovici)
Petrašković (Petrașcovici)
Petricić (Petrițici)
Petrikić (Petrichici)
Petrujkić (Petruichici)
Picorušević (Piciorușevici)
Picurikić (Pițurichici)
Pilović (Pilovici)
Pismigić (Pismighici)
Pistolić (Pistolici)
Plještišević (Plieștișevici)
Plugović (Plugovici)
Podrumedžić (Podrumezici)
Popanicić (Popanițici)
Popesković (Popescovici)
Poponjaković (Popoiancovici)
Popović (Popovici)
Prahovljanović
(Prahovianovci)
Pranjić (Pranici)
Predović (Predovici)
Prijočić (Priocici)
Priulović (Priulovici)
Prlić (Pârlici)
Prodanović (Prodanovici)
Prodijan (Prodian)
Prunarević (Prunarevici)
Prunić (Prunici)
Prvanović (Pârvanovici)
Puculović (Puțulovici)
Pudarević (Pudarevici)
Puja (Puia)
Pujkilović (Puichilovici)
Pulović (Pulovici)
Pundjejević (Pungelovici)
Pundzija (Pungea)
Pupazić (Pupazici)
Purcelanović (Purcelanovici)
Purdić (Purdici)
Purešević (Pureșevici)
Purić (Purici)
Purković (Purcovici)
Puška (Pușca)
Puškašević (Pușcașevici)
Radoičić (Radoicici, Radoițici)
Raducić (Raduțici)
Radukanović (Raducanovici)
Radul (Radul)
Raduljesković
(Raduliescovici)
Rajović (Raiovici)
Rakitovan (Rachitovan)
Raskršća (Rascârșcea)
Repedjić (Repegici)
Repedžić (Repezici)
Ridjić (Rigici)
Rogožar (Rogojar)
Rosić (Roșici)
Roskić (Roșchici)
Rošković (Roșcovici)
Roškanović (Roșcanovici)
Rupčič (Rupcici)
Ruzesković (Ruzescovici)
Saković (Sacovici)
Salarević (Salarevici)
Salković (Salcovici)
Sarac (Sarac, Saraț)
Savić (Savici)
Scopić (Scopici)
Šćopulović (Șciopulovici)
Sekarić (Secarici)
Šerbanović (Șerbanovici)
Simijonović (Simionovici)
Slavujević (Slavuievici)
Soldat (Soldat)
Soldatović (Soldatovci)
Sopalović (Sopalovici)
Sorejević (Soreievici)
Sorić (Sorici)
Šoršoković (Șorșocovici)
Sperlić (Sperlici)
Spnović (Spânovici)
Sporić (Sporici)
Srbulović (Sârbulovici)
Stagarević (Stagarevici)
Stanculović (Stanciulovici)
Stangačilović (Stangacilovici)
Stanković (Stancovici)
Stanojević (Stanoievici)
Stanojlović (Stanoilovici)
Stingić (Stinghici)
Štirbanović (Știrbanovici)
Stojanjelović (Stoianielovici)
Stojiljković (Stoilicovici)
Stojković (Stoicovici)
Stopić (Stopici)
Strainović (Strainovici)
Strajinović (Strainovici)
Štrbuljević (Ștârbulievici)
Štuka (Ștuca)
Stupar (Stupar)
Stuparanović (Stuparanovici)
Suljaković (Suliacovici)
Suljević (Sulievici)
Surdulović (Surdulovici)
Surović (Surovici)
Suru (Suru)
Surudžić (Suruzici)
Suruljević (Surulievici)
Šutulović (Șutulovci)
Tabaković (Tabacovici)
Tanđanović (Tangeanovici)
Temišan (Temișan)
Tepeširović (Tepeșirovici)
Todoranović (Todoranovici)
Todorević (Todorevici)
Toroglanović (Toroglanovici)
Trailović (Trailovici)
Trajanović (Traianovici)
Trajstarević (Traistarevici)
Trančić (Trancici)
Trandafilović (Trandafilovici)
Trandafirović (Trandafirovici)
Trejkić (Treichici)
Trekelić (Trechelici)
Tremurović (Tremurovici)
Trifunčević (Trifuncevici)
Trifunović (Trifunovici)
Trkulja (Târculia)
Troća (Trocea, Troța)
Trokan (Trocan)
Trokanović (Trocanovici)
Trokić (Trochici)
Trokicić (Trochițici)
Trucić (Truțici)
Trujanović (Truianovici)
Trujelašević (Truielașevici)
Tufarević (Tufarevici)
Tufegdžić (Tufegzici)
Tufonić (Tufonici)
Turkulović (Turculovici)
Turlikić (Turlichici)
Ucanović (Uțanovici)
Ungurijanović (Ungurianovici)
Uršič (Urșici)
Ursikić (Ursichici)
Ursuljanović (Ursuleanovici)
Urzikić Urzichici)
Vaduvesković
(Vaduvescovici)
Vakaresko (Vacaresco)
Vakulović (Vaculovici)
Valjan (Valian)
Varzanović (Varzanovici)
Vasiljkanović (Vasilicanovici)
Videsković (Videscovici)
Viduljević (Vidulievici)
Vinulesković (Vinulescovici)
Vinulović (Vinulovici)
Vladuljević (Vladulievici)
Vlku (Vâlcu)
Vojkan (Voican)
Vojvodanović (Voivodanovici)
Volanović (Volanovici)
Vražitorović (Vrajitorovici)
Vržogić (Vârjoghici)
Vržatorović (Vrâjâtorovici)
Vujošević (Vuioșevici)
Vunturišić (Vunturișici)
Zambelić (Zambelici)
Zamurović (Zamurovici)
Zečević (Zecevici)
Zrnkarević (Zrâncarevici)
Žunkejević (Junchevici)
Žuržević (Jurjevici) …

Teologul rus Pavel Florenski afirma: ”Spune-mi numele tău și am să-ți spun cine ești.”
Mediul asociativ românesc din Serbia (RIS-ul), în special Uniune Românilor din Serbia (URS) are o misiune nobilă să stopeze sârbizarea continuă a numelor de familii românești și să recurgă la corectarea acestora în concordanță cu legile pământești, pentru ca legătura dintre părinți, bunici, moși, strămoși și copiii, nepoții și strănepoții acestora să fie neîntreruptă în timp.
Numele de familie trebuie să rămână intacte, deoarece istoria milenară ne obligă.

S. D.

You may also like

Comments are closed.

More in:Noutăți