Noutăți

Documentele necesare pentru înscrierea la studii în România

 

Acte necesare pentru înscriere:
1. Cererea de înscriere – formular tip (Anexa nr.1A)
2. Copie legalizată după actul de naştere
3. Copie după cartea de identitate
4. Copie după paşaport (primele 3 pagini)
5. Susţinerea originii etnice române prin adeverinţă eliberată de asociaţiile românilor
6. Adeverinţă medicală tip legalizată, tradusa in limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională
7. O fotografie ¾ care se aplică pe cerere
8. Copiile actelor de studii corespunzătoare celui mai înalt nivel, legalizate de ministerele de resort din ţara de domiciliu
9. Traduceri în limba română diploma/certificat/adeverinţă de absolvire, însoţite de anexe/foaia matricolă

Observație: Cererea de înscriere (punctul 1) și susținerea originii etnice române (punctul 5) se obțin la sediul Comunității Românilor din Serbia la Centrul Milenium din Vârșeț.

Explicații înscrierea studenților:
Locurile cu bursă și cu scutire de taxe școlare subvenționate de statul român, prin Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului (M.E.C.T.S.), sunt acordate tinerilor de origine etnică română și cetățenilor români cu domiciliul în străinătate care optează pentru înscrierea în unitățile de învățământ cuprinse în cadrul sistemului național de învățământ preuniversitar, respectiv în instituțiile de învățământ superior cuprinse în sistemul național de învățământ superior.

Conform Legii nr. 288/2004, organizarea studiilor universitare în România este următoarea:
a) ciclul I – studii universitare de licență;
b) ciclul II – studii universitare de masterat/rezidențiat;
c) ciclul III – studii universitare de doctorat.

 
FACILITATI:

A) Fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă, locuri pentru care se asigură următoarele facilităţi:
– Finanțarea taxelor de şcolarizare;
– Bursă lunară (echivalentul în lei al sumei de 65 de euro/lună – pentru elevi şi studenți, 75 euro/lună – pentru masteranzi, medici aflaţi la specializare şi cursanţii aflaţi la stagii de specializare/perfecţionare postuniversitară, 85 euro/lună – pentru doctoranzi); pentru elevi, studenţi şi masteranzi bursa se acordă pe parcursul anului academic, inclusiv în vacanţele de iarnă şi de primăvară, şi nu se acordă pe perioada vacanţei de vară. În timpul vacanţei de vară, elevii şi studenţii pot primi bursă numai în cazul în care sunt reţinuţi la şcoală sau la facultate pentru activităţi curriculare. Pentru doctoranzi bursa se acordă pe toată durata anului calendaristic. Pentru cursanţii aflaţi la stagii de specializare/perfecţionare postuniversitară bursa se acordă pe perioada efectuării stagiului.
Bursele pentru elevi se asigură din bugetul M.E.C.T.S., iar celelalte cheltuieli legate de şcolarizare se asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativ – teritoriale, pe a căror rază îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar.
Cazarea în internatele şcolare şi căminele studenţeşti, cu finanțare de la bugetul de stat, se asigură prin bugetul M.E.C.T.S., în limita subvenţiilor aprobate cu această destinaţie de la bugetul de stat, după cum urmează; 2000 RON/8luni pentru cazarea elevilor în internatele școlare; 2264RON/10 luni pentru cazarea studenților din ciclurile I și II în căminele studențești; 2716 RON/12 luni pentru cazarea studenților din ciclul III, și în limita locurilor oferite de unitățile de învățământ/universități în acest scop, eventualele diferențe urmând a fi suportate de elevi/studenți.

B) Fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă, locuri pentru care se asigură următoarele facilități:
– finanțarea taxelor de şcolarizare;
– cazare în internatele şcolare şi căminele studenţeşti, cu finanțare de la bugetul de stat, prin bugetul M.E.C.T.S., conform explicatiei de mai sus

Studentii beneficiaza de urmatoarele drepturi:
a) Asistenţă medicală gratuită în caz de urgențe medico-chirurgicale și boli cu potențial endemo-epidemic, în conformitate cu legislația internă în vigoare.
b) Tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun, de suprafaţă, naval şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar şi naval, pe tot parcursul anului calendaristic, pentru elevii din învăţământul obligatoriu şi liceal acreditat/autorizat, respectiv în timpul anului universitar, pentru studenţii instituțiilor de învățământ superior de stat acreditat.

Admiterea:
Admiterea candidaţilor în învăţământul liceal se realizează luând în considerare media de admitere, după formula de mai jos:

(MEAG + ABS)/2 = MA

unde:
 MEAG = media la examenul de absolvire a gimnaziului;
 ABS = media generală de absolvire a anilor de studii;
 MA = media de admitere.

Media de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.
Pentru orice informații suplimentare Vă puteți adresa la: [email protected]

Sursa: Comunitatea Românilor din Serbia

You may also like

Comments are closed.

More in:Noutăți