Un exemplu de păstrare a procesului educativ-instructiv în limba română din Serbia

liceu varset

Informaţii care vizează pregătirea profesională în limba română a profesorilor din învăţământul primar, în Rebublica Serbia.

Ofertă de studii:

Începând din anul universitar 2015 – 2016, la Facultatea de Învăţători a Universităţii din Belgrad se organizează studii universitare de licenţă şi de master, cu frecvenţă, pentru formarea profesorilor din învăţământul primar în limba română.
Pregătirea academică a profesorilor pentru învăţământul primar în limba română se asigură prin parcurgerea noului Modul acreditat, care aduce un surplus de credite – 75 şi o dublă specializare.  Astfel, la finalul studiilor, absolvenţii dobândesc specializarea de profesori în învăţământul primar cu predare în limba română şi în limba sârbă, calificare atestată prin Diploma acordată după finalizarea studiilor.
Este important de menţionat că modulul de limba română subînţelege realizarea cursurilor  şi examenelor  în limba sârbă, iar paralel se vor studia obiectele opţionale obligatorii în limba română.

ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE LA CICLUL UNIVERSITAR DE LICENŢĂ – ANUL UNIVERSITAR 2016/2017

1.    Depunerea documentelor
Depunerea documentelor pentru concurs va avea loc pe 22, 23, și 24 iunie 2016, între orele 10.00-13.00.

2.    Verificarea aptitudinilor
Probele de aptitudini (verbale, muzicale şi fizice) se vor desfăşura pe data de 27 iunie 2016.

3.    Examenul de admitere
Candidații care îndeplinesc  cu succes verificarea aptitudinilor, vor susţine examenul de clasificare pe data de 30 iunie 2016.

-9:00 TESTUL DIN LIMBA SÂRBĂ/ROMÂNĂ
-10:30 TESTUL DIN CULTURA GENERALĂ ŞI INFORMARE

Lista finală a candidaţilor la examenul de admitere va fi publicată pe 6 iulie 2016.

4.    Înscrierea candidaţilor
Înscrierea candidaţilor care au susţinut cu succes examenul de admitere se va desfăşura în perioada 7-8 iulie a.c.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați:
Prof dr. univ. Marinel Negru (vicepreședinte „Românii Independenți din Serbia” – Facultatea de Învățători , secția în limba română din Vârșeț. – 0646710955
Viorel Dolha – președinte AGIRo din România – 004074419515
Dr Dorinel Stan – președinte „Românii Independenți din Serbia” (RIS) – 0641195384
Jiva Momirovici – Asociaia Cadrelor Didactice de Etnie Românească din Serbia – 0637763671
Irimia Popa – Asociația „Concordia Transilvani” – 0040 729038203

 

 
ПОВЛАСТЦЕ ЗА ПРВИХ СЕДАМ МЛАДИХ РУМУНA ИЗ ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ КОЈИ СЕ УПИСУЈУ НА УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У ВРШЦУ

1.Од школске 2015/16 године Учитељски факултет у Београду-наставно одељење у Вршцу добило је акредитациј за модул на румунском језику. To подразумева, да они који се определе за модул на румунском језику добијају, може се рећи, двоструку специјализацију, јер ће без проблема моћи да раде на два језика (у дипломама ће се то јасно видети).
Важно је истаћи да модул на румунском језику подразумева слушање и полагање испита на српском језику а да ће се упоредо учити предмети везани за румунски језик и културу. Курсеви се предаjу на српском језику.
2.По завршетку основних студија које трају четири године, студенти ће моћи да наставе мастер студије на истом факултету (у трајању од једне године) и добију звање професора разредне наставе за румунски и српски језик.
3. КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ – Распоред пријављивања и полагања пријемног испита – 1.Општи услови У прву годину основних студија могу да се упишу кандидати који су завршили средње образовање у четворогодишњем трајању. Учитељски факултет Београд – Одељење у Вршцу: Наставни студијски програм:
– Студијски програм за образовање учитеља
Студенти могу да се определе за акредитовани модул на румунском језику Из буџета + самофинансирајући = 80 (укупно)
Чека се Одлука Владе Републике Србије о броју буџетских места.
2.Подношење докумената Подношење докумената на конкурс обавиће се 22, 23. и 24. јуна 2016. године од 10.00 до 13.00 часова. Потребна документа:
• извод из матичне књиге рођених,
• сведочанства сва четири разреда завршене средње школе,
• диплома о положеном завршном, односно матурском испиту,
• доказ о уплати за пријаву на Конкурс (4.900,00динара) и доказ о уплати накнаде за полагање провере говорних, музичких и физичких склоности и способности (3.000,00 динара), уплаћује се на текући рачун Учитељског факултета број: 840-1906666-26, модел 97, позив на број 582299982016). Кандидати приликом пријаве на Конкурс подносе фотокопије тражених докумената и на увид ОРИГИНАЛЕ ДОКУМЕНАТА (фотокопије се не враћају). Кандидати се приликом пријаве опредељују за само један студијски програм. Листа пријављених кандидата биће истакнута 25.јуна 2016. године.
3.Провера склоности и способности Провера склоности и способности (говорне, музичке и физичке) обавиће се 27. јуна и 28. јуна 2016. године у Београду, а у Вршцу 27. јуна 2016. године. Провера је елиминаторног карактера. Кандидати су обавезни да на полагање испита за проверу склоности и способности понесу са собом личну карту или пасош и опрему за физичко васпитање. Резултати провера склоности и способности биће објављени 28.јуна 2016. године у 19.00 часова. Кандидати могу предати приговоре на резултате провере склоности и способности 29.јуна 2016. године од 10.00 до 12.00 часова у Студентској служби. Коначни резултати провера склоности и способности биће објављени 29.јуна 2016. године у 14.00 часова.
4.Пријемни испит Кандидати који задовоље на провери склоности и способности, класификациони испит полажу 30.јуна 2016. године.
– 9:00 ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ/РУМУНСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ -10:30 ТЕСТ ИЗ ОПШТЕ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАНОСТИ
Кандидати су обавезни да на полагање класификационог испита понесу само личну карту (или пасош), доказ о уплати за полагање класификационог испита (износ од 5.000,00 динара уплаћује се на на текући рачун Учитељског факултета број: 840-1906666-26, модел 97, позив на број 852299972016), прибор за писање и 0,5 литара воде (по жељи). Строго је забрањено уношење на Факултет свих апарата (мобилних телефона, дигитрона, електронских уређаја итд.), као и било чега другог што угрожава регуларност испита.
5.Ранг листе Прелиминарна ранг листа биће објављена 01. јула 2016. године до 18.00 часова. Кандидати имају право увида у тест, као и на подношење примедби на јединствену ранг листу. Захтев за увид у тест налази се у Скриптарници Факултета. Захтеви и примедбе подносе се 02.јула 2016. год. од 10.00 до 12.00 часова и 03. јула 2016. год. од 10.00 до 12.00 часова Студентској служби, уз доказ о уплати на текући рачун број 840-1906666-26, модел 97, позив на број 152299962016 и то:
– Увид у тест 500,00 динара – Приговор 1.000,00 динара Решење Комисије за упис кандидата у прву годину студија по приговору доноси се у року од 24 сата од пријема приговора, а најкасније 04. јула 2016. године у 12.00 часова.
Жалбе на решење Комисије подносе се декану 04.јула 2016. до 14.00 часова. Декан доноси решење по жалби у року од 24 сата од пријема жалбе – 05.јула 2016. год. до 14.00 часова.
Коначна ранг листа објављује се 06.јула 2016. године. 6.Упис Упис примљених кандидата обавиће се 07. и 08. јула 2016. године. За додатне информације контактирати: Доц. Др Маринел Негру, Учитељски факултет Београд- Одељење у Вршцу, 0646710955 Генерално удружење учитеља из Румуније „АGIRo“, у сарадњи са Удружењем од јавног интереса „Независни румуни из Србије“, Удружење Просветних Радника Етничких Румуна из Србије и Удружење Koнkoрдиa Tрaнсилвaнa-Kлуж, обезбеђује стипендије (покривање трошкова смештаја и исхране) за првих седам младих румунa из источне Србије који се определе за студирање на Учитељском факултету у Београду – наставно одељење у Вршцу – Модул на румунском језику.
За додатне информације контактирати:

Виорел Долха, председник „AGIRo“, 0040 744195155

Др Доринел Стан, председник НРС, 0641295384

Зива Момировић, УПРЕРС, 0637763671

Иримие Попа, Koнkoрдиa Tрaнсилвaнa, 0040 729038205